Rust er en lumsk fiende som påfører samfunnet millionutgifter hver år. Der er angitt å utgjøre mellom 3-4% av BNP i den vestlige verden.

For Norge utgjør dette ca. 100milliarder kroner hvert år.

Kort om korrosjon

Rust er en lumsk fiende som påfører samfunnet millionutgifter hvert år, enten det er på bilen, sykkel eller på jobben. Rust er ikke noe nytt fenomen. Det er skrevet om dette fenomenet i historiske bøker datert tilbake til romertiden. Med litt kunnskap kan rust bekjempes på en effektiv måte. Hvis mottiltak settes i gang straks man oppdager rustdannelse, gjerne med en gang man får mistanke om at det skjer underrusting, kan store verdier og mye arbeid spares.

Hva er korrosjon?

Korrosjon kommer fra det latinske ordet «corrodere» -gnage i stykker.

 • Med korrosjon menes angrep eller tæring på et materiale foråsaket av omgivelsene
 • Det skjer en fysisk eller kjemisk reaksjon mellom materialet og stoffer i omgivelsene, slik at det oppstår en målbar endring i materialet.

En annen definisjon

Korrosjon er en nedbrytning av metall under frigivelse av elektrisk energi.

 • Stål som er omgitt av elektrisk ledende elektrolytt (vann, jord, ect) korroderer
 • Korrosjon er en elektrokjemisk prosess

Hvorfor vedlikehold?

Vi kan dele vedlikeholdsarbeidet i to grupper.

A) Vedlikehold som skal beskytte mot direkte ødeleggelser og skader som gjør konstruksjonen / anlegget ubrukelig til sitt egentlige formål.

B)Vedlikehold av estetiske og trivselsmessige karakter.

Korrosjonsteori

Et stål kan inneholde en rekke mindre områder med edle og uedle partikler. På umalt stål vil gjerne glødeskall, grafittkorn eller andre edle partikler bli små katoder, mens grunnmaterialet (stålet) blir anode.

Korrosjonsformer

 • Den mest kjente korrosjonsformen er når jern ruster i fuktig luft – oksygenkorrosjon
 • Når rust- og syrebestandig stål utsettes for korrosjon skyldes det påvirkning av halogen- eller sterke alkaliske løsninger samtidig som strekkspenninger og fukt påvirker materialet

Korrosjonsprodukter

Enkelte mener korrosjon er det samme som rust, det er ikke helt korrekt.

 • Rust er korrosjonsproduktet som blir dannet når jern eller stål korroderer
 • Irr er korrosjonsproduktet som blir dannet på sink

Eiffeltårnet

Viste du at det går med ca. 60tonn maling å male Eiffeltårnet?

Korrosjonsbeskyttelse

Å påføre et belegg er den mest brukte formen for korrosjonsbeskyttelse. Vi har to hovedtyper belegg.

– Organiske belegg: maling og lakk

– Metallbelegg: Varmforsinking, Termisk sprøyting, Elektrokjemisk (plettering)

Katodisk beskyttelse

Katodisk beskyttelse bygger på at et annet metall enn stålet korroderer.

 • Materialet som skal beskyttes tilføres en ytre strøm slik at materialet potensial forskyves til et passivt området
 • Stål blir katode i en elektrokjemisk celle
 • Kalles katodisk beskyttelse

Offeranode

Prinsippet er galvansik beskyttelse.

 • Galvaniske spenningsforskjellen mellom et mer uedelt anodematerialet og stål som sørger for korrosjonsbeskyttelsen
 • Når en anode kobles til stål går det strøm fra anoden som fører til at anoden forbrukes og ofres til fordel for stålet
 • Anoden kalles derfor offeranode

Offeranoder

Korrosjonsteori

En ståloverfalte består av en rekke områder edle og uedle partikler. Områdene danner innbyrdes små «batterier».

Påtrykt strøm

Katodisk beskyttelse med påtrykt strøm betyr at en strømkilde tilfører ståloverflaten strøm gjennom tilpassede anoder.

 • Det brukes referanseelektroder for å måle effekten av beskyttelsen
 • Signaler fra referanseelektroden kan styre mengden påtrykt strøm slik at det blir en tilstrekkelig beskyttelse under ulike forhold

Beskyttelse med maling

Barriere-effekten:

 • Det dannes en barriere som hindrer at omgivelsene kommer i kontakt med jernet.

Eksempel: Epoxymalinger

Katodiske-effekten:

 • Maling selv virker som  en offeranode.

Eksempel: Sinkholdige malinger

Inhibierende- / passiverende-effekt:

 • Malingen passiverer stålets overfalte.

Eksempel: Malinger tilsatt rustbeskyttende prigmenter som blymønje, kromater, fosfater og sink.

Maling

Vi maler for å gjøre det pent omkring oss og for å bevare de verdier konstruksjonen / anlegget representrerer.

Tips!

Eksempel på en forbehandlingsrutine før påføring av maling:

 • Fjerning av fett, olje, smuss o.l.
 • Fjerning av løs rust, løs maling, blærer ect. (Skraping og picking.)
 • Resten av rusten fjernes ved blåserensing, roterende slipeskive eller roterende stålbørste, eventuelt nåle rustbanker.
 • Nedsliping av overganger mellom tykk malingsfilm og bart stål.
 • Flekking av bart stål eller stål behandlet med shop-primer.
 • Eventuell nedmatting av gammel maling.
 • God rengjøring / ferskvannspyling for fjerning av forurensinger og støv etter forbehandlingen.

Lykke til:)

Adresse

Overflateportalen AS

Haganesbrekko 21A, 5357 Fjell

Kontakt oss

Kontakt info

Richard Aase - 952 35 731

(Er en del på reise - dersom ikke kontakt vennligst send mail).

Post@overflateportalen.no

Følg oss på sosiale media